Mẫu kế hoạch cá nhân

E-mail Print PDF

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỔ ………………….                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 

NĂM HỌC 2011 – 2012

Họ và tên:   

Nhiệm vụ được giao:

- Dạy lớp:

- Chủ nhiệm lớp:

- Công tác Đảng, Đoàn …:

- Công tác khác:

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1- Thuận lợi:

2- Khó khăn:

B- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

I- Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống:

1- Học tập, rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống:

2- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

II- Công tác chuyên môn:

1- Kế hoạch chung:

1.1-  Những yêu cầu và biện pháp thực hiện nề nếp chuyên môn:

a- Thực hiện chương trình ( nêu yêu cầu)

b- Soạn giảng (Yêu cầu giáo án, số bài giảng điện tử …)

c- Kỷ luật lao động (nề nếp, trang phục, tác phong …)

d- Thao giảng, dự giờ (thời gian, số lượng … )

1.2- Kế hoạch kiểm tra, trả bài, vào điểm: (ra đề, coi KT, chấm trả bài, rút kinh nghiệm, giải quyết thắc mắc- khiếu nại của học sinh)

1.3- Kế hoạch làm đồ dùng dạy học

- Tên đồ dùng:

- Thời gian thực hiện và hòan thành:

- Dự trù kinh phí, vật liệu …

1.4- Ngoại khóa:

- Nội dung:

- Thời gian:

1.5- Viết CHUYÊN ĐỀ, SKKN

- Nội dung ( tên đề tài)

- Thời gian:

1.6- Dạy học tự chọn ( Chủ đề, thời gian …)

1.7- Hoạt động nâng cao chất lượng bộ môn (Ứng dụng CNTT & CĐ, SKKN…)

- Nội dung: 

- Biện pháp:

- Chỉ tiêu bộ môn:

LỚP

CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

CHẤT LƯỢNG KÌ  I

CHẤT LƯỢNG KÌ  II

CHẤT LƯỢNG CẢ NĂM

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

….

                               

….

                               

….

                               

- Tỷ lệ học sinh TB trở lên:

-  Số học sinh giỏi:

1.8- Kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng …

Khối, lớp

Tên thiết bị

Thời điểm sử dụng

Ghi chú

       
       
       

2.  Lịch trình thực hiện kế hoạch 

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng 8/2011

- Nhận công tác HKI

-  Lập kế hoạch cá nhân

- Giảng dạy theo phân công và TKB

 

Tháng 9/2011

   

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

III- Công tác khác: ( Chủ nhiệm, hoạt động Công đòan, hoạt động Đòan TN … )

- Đặc điểm tình hình: ( Thuận lợi, khó khăn)

- Phương hướng , kế hoạch, biện pháp thực hiện.

- Chỉ tiêu phấn đấu.

C-ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA:

D- ĐỀ XUẤT VỚI TỔ CM HOẶC BGH: 

Duyệt của tổ trưởng ………, ngày …. tháng …. năm …..  

  Người viết

Last Updated ( Saturday, 10 March 2012 13:32 )  

hoctap.jpg
vietes.jpg

thptthongnhata.vnpt
maytinh.jpg

tuvants.jpg
thongtits.jpg
hnghiep.jpg